Bijdragen

Plan Driemaster bevat veel sociale woningbouw

Voor de Driemasterlocatie is een plan gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het plan kent twee gebouwen van de ene 9 lagen (met woningen net boven sociale huurgrens) en 8 lagen (sociale woningbouw). Veel groen in het huidige gebied wordt behouden, er komt zelfs groen en water bij. De omwonenden hebben constructief meegedacht over het plan, en dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen, waar ook zij blij mee zijn. Parkeren kan binnen het terrein worden opgelost.

Wij hebben, net als een paar andere fracties, aandacht gevraagd voor jonge starters die niet perse 50 of 60 m2 nodig hebben wanneer ze daar alleen gaan wonen. Rijnhart Wonen werkt uit of ze een aantal echt kleine sociale huurwoningen kunnen realiseren. Op die manier kunnen er meer mensen gebruik maken van sociale woningbouw. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie aan de Lijnbaan. Door de op zich terechte gedeeltelijke afsluiting van de Van der Marckstraat maakt er meer verkeer gebruik van de Lijnbaan. Het nieuwe complex, dat ontsluit op de Lijnbaan, zorgt ook voor extra verkeer. Sowieso wordt de proef in de Van der Marckstraat doorgezet en wordt bij het treffen van definitieve maatregelen ook de situatie op de Lijnbaan meegewogen, is door het college toegezegd.

maart 2017

Goede afspraken binnen nieuwe coalitie

Op 20 oktober 2016 hebben formateurs Ino Cooijmans (VVD) en Mirjam van der Stelt, onze fractievoorzitter, naar buiten gebracht dat er een nieuwe coalitie is gevormd met PvdA en LPL. Anderhalve week na de val van de coalitie met D66 ligt er een coalitieprogramma op hoofdlijnen voor de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn blij met de afspraken die we hebben kunnen maken. Een aantal hoofdlijnen:

  • Extra budget van 100.000 euro om het groenonderhoud te verbeteren in 2017, en opdracht aan het college om vanaf 2018 aan te geven wat er structureel nodig is. De staat van het groenonderhoud heeft voor onze fractie topprioriteit en is ergernis nummer 1 van veel Leiderdorpers
  • Behoud van oud papier subsidie in 2017 en opdracht aan het college om met een nieuwe subsidieregeling voor afvalinzameling door verenigingen te komen.
  • Pas op de plaats voor uitvoering van het speelruimteplan. Er gaat nu veel mis in de omvorming van speeltuinen, we gaan nu eerst in de raad spreken over de kaders bij de uitvoering van het speelruimteplan.
  • Grote nadruk in het akkoord op het belang van sociale woningbouw

Straatbeeld in Leiderdorp moet veel beter

Leiderdorp wordt door veel inwoners gezien als een dorp waar het prettig wonen is met veel groen. Over de staat van het groen zijn veel burgers ontevreden. Als fractie hebben we hier veel signalen over gekregen. Het is een onderwerp wat al jaren speelt. Bezuinigingen de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat er minder geld beschikbaar is. Het verbod op het gebruik van Round-up (een onkruid verdelger) zonder tot nu toe effectieve alternatieven is ook een verklaring. Maar ook de uitvoering binnen het bestaande beleid en bestaande kaders kan beter.

Bovenstaand is de aanleiding geweest voor de fractie om een plan op te stellen om het groenonderhoud te verbeteren. Onze fractie heeft een aantal doelen met dit plan:

1. Politieke discussie binnen de gemeenteraad of we wel voldoende middelen ter beschikking stellen voor een aanvaardbare staat van het openbaar groen.

2. Onderzoek door het college van BenW naar:

a) Overeenkomsten en verschillen met andere gemeenten, juist ook in vergelijking met gemeenten in de omgeving waar de staat van het onderhoud er beter uit ziet. Komt dat omdat er meer middelen ter beschikking worden gesteld of omdat de kwaliteit van de uitvoering beter is?

b) Onderzoek met andere gemeenten naar biologische alternatieven voor de bestrijding met Round-up omdat huidige alternatieven nog onvoldoende voldoen.

3. Een beter samenspel organiseren tussen de gemeente en inwoners die zelf een bijdrage willen leveren aan het groenonderhoud.

4. Suggesties aan het college voor een plan van aanpak voor het verbeteren van de uitvoering van het groenonderhoud.

Aan de hand van dit plan zullen we, in de komende maanden, voorstellen doen.

Retailvisie moet ruimte laten voor kleine ondernemers

In februari 2016 is in de gemeenteraad gesproken over de regionale retailvisie. Dat is visie op de toekomst van de detailhandel in de gemeenten van de Leidse regio. Ook Katwijk heeft hier aan bijgedragen. Alle winkelcentra in de regio zijn ingedeeld als boodschappencentrum (Santhorst in Leiderdorp), recreatief centrum (Winkelhof) of doelgerichte centra (Baanderij en WOOON). Kleine gebieden, zoals de Oranjegalerij, of losse vestigingen, zijn niet opgenomen in de visie.

In de raad heeft de fractie de waardering uitgesproken voor de hoofdlijnen van deze regionale visie. Het is goed dat over gemeentegrenzen heen wordt samengewerkt om de detailhandel toekomst bestendig te maken. Dat is ook nodig om de concurrentie aan te gaan met omliggende regio’s. Ook laat de visie zien dat we in Leiderdorp een heel gevarieerd en aanvullend aanbod hebben. Concurrentie tussen de Winkelhof en de Baanderij is hier ook niet nodig. We hebben het college opgeroepen om samen met de LOV deze visie te gebruiken om meer samenwerking tussen de verschillende gebieden in Leiderdorp te bewerkstelligen.

Als fractie zijn we kritisch over de manier waarop de Oranjegalerij in deze visie is weggeschreven. Natuurlijk, de Oranjegalerij is niet groot, maar vervult wel een maatschappelijke functie en juist recent zijn weer een aantal ondernemers nieuw gestart daar. Een motie van het CDA om de detailhandelsfunctie van de Oranjegalerij niet geheel te schrappen, en in overleg met ondernemers en omwonenden te gaan over een toekomstbestendige Oranjegalerij is met ruime meerderheid aanvaard.

februari 2016

Blootreclame in Leiderdorp

Vanuit de gemeenteraad heeft Geert onlangs kritische vragen gesteld over reclame op verschillende plekken aan het Engelendaal voor de Kamasutrabeurs. Al een aantal jaar wordt er voor deze beurs reclame gemaakt in Leiderdorp, en vaak zijn die reclames nogal bloot en suggestief. Het doel van de vragen was vooral om er achter te komen wat de regels hiervoor in Leiderdorp zijn en om een discussie hierover aan te zwengelen.

De regels in Leiderdorp zijn erg beperkt. Het college van BenW verwijst naar de Nederlandse Reclame Code. Volgens het college zijn de reclameopvattingen niet in strijd met de huidige opvattingen van zedelijkheid. Het blijft alleen heel vaag wat die opvattingen zijn. Bij de discussie in de gemeenteraad bleken andere fracties niet mee te willen gaan in protest hiertegen. Ze zetten de discussie nogal zwaar aan door te doen alsof de vrijheid op het spel staat met de suggestie die ik deed om deze reclame tegen te gaan. ‘Terug naar de jaren vijftig’ zo verwoordde één van de collega-raadsleden van een andere partij.

Deze discussie laat zien dat het goed is de onuitgesproken consensus die er in de politiek lijkt te zijn ‘wij in Leiderdorp zijn zo liberaal dat alles moet kunnen’ regelmatig ter discussie te stellen door uit te spreken dat er een groep mensen in Leiderdorp is die wel moeite heeft met bloot in de openbare ruimte.

november 2015

Keuzevrijheid belangrijk bij nieuwe zorgtaken

Op 29 oktober 2014 is in de gemeenteraad de verordening jeugdhulp en die voor de wmo vastgesteld. In de verordening wordt geregeld hoe het college de toegang tot hulp gaat organiseren. In Leiderdorp komt voor jeugd een jeugd en gezinsteam, en voor volwassenen een sociaal team.

Bij beide nieuwe taken hebben we vanuit de fractie aandacht gevraagd voor keuzevrijheid. Dat betekent dat iemand zelf aan kan geven bij welke aanbieder hij of zij zorg zou willen ontvangen. Dat biedt  ook de mogelijkheid om een aanbieder te kiezen die past bij je eigen overtuiging. De WMO en de Jeugdwet zien levensbeschouwing ook als een expliciete reden om aan te geven dat de zorg in natura niet passend is, en dat een PGB nodig is.

In een motie (voor jeugd) en een amendement (voor wmo) hebben we het belang van die keuzevrijheid nog eens expliciet aangegeven. Dat is unaniem door de gemeenteraad aanvaard.

Een mooi resultaat! Het is dus belangrijk om als inwoner goed aan te geven wat je wensen zijn, en de teams die de gemeente instelt, zullen daar rekening mee houden.

oktober 2014

ROC-locatie krijgt nieuwe bestemming

De ROC-locatie is een plek in Leiderdorp die al een hele tijd leeg staat. Recent is de locatie natuurlijk gebruikt voor noodopvang van vluchtelingen, maar door de daling van de asielinstroom heeft dat kort geduurd, en langer dan tot eind 2017 zou dit sowieso niet duren. Een nieuwe koper heeft de locatie gekocht van Ymere en heeft, binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders, een plan ingediend. Het plan kent een combinatie van woningen voor gezinnen inclusief een tuin, sociale huurwoningen en huurwoningen boven de sociale huurgrens. Deze laatste woningen worden in een hoge toren van ongeveer 72 meter geplaatst. Met name de bewoners van Driegatenbrug vinden dat, begrijpelijkerwijs, erg hoog. Wij hebben, net als de rest van de gemeenteraad, ingestemd met het  plan, inclusief de hoogte van de toren. De consequentie van het niet bebouwen van polders is meer hoogte binnen Leiderdorp. Bovendien hebben we liever een combinatie van echte hoogbouw en anderzijds ruimte voor huizen met een tuin, in plaats van een heel terrein van pakweg 5 tot 10 hoog. Op die manier worden veel verschillende groepen geholpen, en op de inloopavond bleek dat te interesse binnen en buiten Leiderdorp groot is!