Zomergesprekken

Afgelopen zomer hebben Geert en Arie gesprekken gevoerd met Leiderdorpers die actief zijn in kerken, verenigingen, de woningcorporatie of andere maatschappelijke organisaties. Tijdens deze zomergesprekken zijn ideeën opgedaan die terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma.

Hieronder vindt u korte verslagen van onze zomergesprekken.

Sport in Leiderdorp

31 augustus gesprek met Sportfondsen Leiderdorp en Sport service Leiderdorp

Op donderdagavond 31 augustus hebben we een zomergesprek gevoerd met Ferdy Dreef van Sportfondsen Leiderdorp en Joyce Thissen van Sport Servicepunt Leiderdorp. Door Sportfondsen worden bijna alle binnensportlocaties, en het zwembad, geexploiteerd. De gemeente draagt het risico, maar tot nu toe is er bijna altijd winst geweest. Sportfondsen wil maatschappelijke doelen realiseren, zoals dat meer kinderen of ouderen gaan sporten, en gebruikt daarvoor de winst die bijvoorbeeld op horeca gemaakt wordt.

Ook het sportservicepunt is onderdeel van Sportfondsen. Het Servicepunt richt zich op verenigingsondersteuning, sportstimulering en vervult een loketfunctie, bijvoorbeeld het beheer van het Jeugdsportfonds.

Ferdy en Joyce deden de volgende aanbevelingen:

1.     In Leiderdorp zijn veel verschillende sportvoorzieningen met over het algemeen goede faciliteiten. Behoud en gebruik die kwaliteit van de breedtesport

2.     De bekendheid van bijvoorbeeld het jeugdsportfonds onder iedereen die met kinderen werkt, bijvoorbeeld in het jongerenwerk of in het onderwijs, kan nog veel beter.

3.     Zorg voor meer samenhang tussen alle welzijnsorganisaties in Leiderdorp. Sport is een goede manier om organisaties te verbinden. Te veel sportactiviteiten worden nog los van elkaar georganiseerd.

4.     Denk bij de inrichting van de openbare ruimte beter na over het gebruik. Veel Leiderdorpers doen aan ongeorganiseerde sporten, zoals bootcamp. Biedt daar ruimte voor.

5.     De discussie over de Sportnota ging tot nu toe met name over de financiele consequenties. Het is nu tijd om het over het inhoudelijk deel van de sportnota te hebben

Vluchtelingenwerk Leiderdorp

 31 juli gesprek met Maureen van den Brink Teamleider VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

We gaan bij Vluchtelingenwerk in gesprek met de teamleider van Leiderdorp, een vrijwilliger en zes mensen die in de afgelopen jaren een status hebben gekregen en in Leiderdorp wonen.

Vluchtelingenwerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding van mensen die een tijdelijke status (5 jaar) hebben gekregen. Deze mensen worden aangemeld via Rijnhart Wonen, dus wanneer mensen in Leiderdorp komen wonen. Die begeleiding is heel breed, en is met name in het eerste half jaar intensief, als mensen wegwijs gemaakt moet worden op het terrein van: wonen, school, financiën enz. Daarnaast heeft Vluchtelingenwerk Leiderdorp een taalklas waarin mensen, naast of na de verplichte inburgering, hun Nederlands op peil kunnen houden of kunnen verbeteren.

Eerst was de begeleiding ongeveer 2 jaar, maar door de dalende asielinstroom en het project JAS (een project met intensieve taalcursussen, activiteiten en begeleiding,  uitgevoerd door DZB), is er nu voor Vluchtelingenwerk nog maar financiering voor 1 jaar begeleiding. Vluchtelingenwerk denkt dat aan langere begeleiding behoefte is.

De nieuwe Leiderdorpers zijn over het algemeen erg tevreden. Ze vinden het fijn wonen in Leiderdorp, de woonruimte is goed en ze hebben prettig contact met hun buren. In Nederland zijn op straat veel minder mensen en is minder te doen, dat missen ze soms.

Een aantal van hen heeft nu een uitkering, maar zou na het halen van het inburgeringsdiploma of het staatsexamen graag een beroepsopleiding gaan doen. Dat moeten ze zelf betalen, terwijl ze daar niet het geld voor hebben. Het zou goed zijn als de gemeente daar geld in kon steken. Dat voorkomt ook dat ze lang een uitkering blijven ontvangen. De mensen die ervaring hebben met het project JAS zijn daar tevreden over. Sommigen vinden verplicht sporten te ver gaan.

Het is belangrijk dat er ook vrijwilligerswerk is om te doen, vaak worden eisen gesteld aan beheersing van het Nederlands, terwijl het doen van vrijwilligerswerk ook een manier is om beter Nederlands te gaan beheersen.

Vluchtelingenwerk is tevreden over de samenwerking met Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp. Een concrete wens is dat de fietslessen die in het verleden werden aangeboden, weer terugkomen. Daar is behoefte aan en veilig kunnen fietsen is een belangrijke vaardigheid in Nederland.

Schuldhulpmaatje

7 juli gesprek met coordinator Johan de Gier

In 2011 is Schuldhulpmaatje in Leiden gestart. Schuldhulpmaatje krijgt ook mensen die de Stadsbank zijn vastgelopen en daar niet meer verder mogen of kunnen. De Stadsbank werkt met een protocol en daardoor kunnen mensen buiten de boot vallen.

Nu worden zeven hulpmaatjes toegerust voor crisisgevallen met multiproblematiek. Bij deze problematiek hebben de maatjes dus ook te maken met de sociale wijkteams, GGD en wijkteams.

De contacten met Leiden en Leiderdorp zijn goed. In Leiden is recent gestart met een project (debt to no debt) voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 27. Voor deze doelgroep heeft Schulphulpmaatje ook specifieke jongeren maatjes. Dit is mogelijk ook een optie voor Leiderdorp.

In een stukje van Leiden loopt er, naar Amsterdams voorbeeld, op dit moment een pilot. De proef houdt in dat er in een vroeg stadium door schuldhulpverleners van de Stadsbank op mensen wordt afgestapt. In Amsterdam is deze aanpak succesvol gebleken.

 Door Jan de Gier worden volgende punten nog meegegeven voor speciale aandacht:

  • Door schuldhulpmaatje is een website ontwikkeld (uitdeschulden.nu). Een anonieme site waarmee je een zelfdiagnose kan doen..De gemeente linkt daar niet door maar misschien wel mogelijk.
  • Heb meer aandacht voor de zzp’ers. Schulphulpmaatje ziet steeds meer cliënten van deze risicogroep.
  • Richt je op preventie, vroegsignalering en hulp.
  • Klijnsma gelden, de middelen voor armoedebestijridng,  moeten goed benut worden.

Buurtvereniging Zijlkwartier

7 juli Gesprek met voorzitter Danielle Melissen

We spreken in het Buurthuis Zijlkwartier met de voorzitter (Danielle Melissen). Buurthuis Zijlkwartier bestaat al meer dan zeventig jaar en er worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd (klaverjassen, bridgen, bingo, toneel, sjoelen, lezingen, etc.). Het grootste deel van de leden is 50 plus. Het aantal jongeren is minder dan voorheen maar daarentegen loopt de timmerclub op woensdag erg goed. Het jaarlijkse kerstdiner is een succes. 150 mensen verspreid over 2 avonden waren aanwezig.

Het aantal mogelijkheden voor activiteiten, uitgaan, etc. Is onvoldoende in Leiderdorp. Neem de Muzenhof, 10 - 20 jaar geleden trok dit veel mensen en vond Leiderdorp elkaar daar.  Daarnaast zijn de speelvoorzieningen erop achteruit gegaan in de laatste jaren. Leiderdorp focused teveel op geld en door het wegvallen van voorzieningen gaat de sociale cohesie achteruit. Een regioraad zal dit versterken omdat de afstand tussen burger en gemeente groter wordt.

De gemeente zou sneller moeten acteren op initiatieven vanuit burgers. Een voorbeeld is de aangevraagde AED voor Zijlkwartier. Dit loopt al heel lang  gevraagd maar nog lang niet binnen. De korte lijn met bestuurders van Leiderdorp worden gewaardeerd zoals bv. de aanwezigheid van burgemeester tijdens inloopochtend van Zijlkwartier. Buurthuis Zijlkwartier zou wel betrokken willen zijn bij concrete zaken zoals de afzetting van der Marckstraat en de plannen wat betreft inrichting Houtkamp. Wat betreft communicatie moet de gemeente meer inzetten op communicatie via facebook (groepen).

Woningstichting Rijnhart wonen

7 juli gesprek met  bestuurder Jan de Vries

Rijnhart Wonen is bezig met het nieuwe beleidsplan, dat verschijnt waarschijnlijk in november of december van dit jaar. Rijnhart Wonen gaat op dit moment niet voor schaalvergroting, blijft zich vooral richten op Leiderdorp en Zoeterwoude. Op het moment dat in de Leidse regio besloten zou worden tot fusie, dan verandert ook de situatie voor Rijnhart Wonen.

Omdat in Leiderdorp terecht de polders groen blijven, is verdichting binnen Leiderdorp belangrijk. De Ruimtelijke Structuurvisie zegt dat ook, maar vul dat concreet in. Benoem een aantal gebieden in Leiderdorp die van waarde zijn om zo te houden, zoals de Bloemerd, de Houtkamp en het Oude Dorp. In andere gebieden betekent verdichting ook meer de hoogte in.  Vervolgens moet die Structuurvisie vertaald worden in gebiedsgerichte visies, bijvoorbeeld voor de Baanderij. Het mengen van detailhandel en wonen is geen goed idee, maar aan de randen van de Baanderij liggen kansen voor woning. Spreek dat ook concreet uit in de gebiedsvisie en maak geld vrij om hier in te investeren.

Rijnhart Wonen gaat zich in nieuwe periode nog meer richten op kleinere, betaalbare woningen. Ze gaan streven naar 80% van de woningen onder de huurtoeslaggrens te verhuren. Dat betekent grote woningen verkopen, en kleine woningen bouwen.

Concrete afspraken tussen Rijnhart Wonen en de gemeente over duurzaamheid zijn nodig. Met de sociale woningbouw kan de gemeente een grote slag slaan. Rijnhart Wonen zet in op gemiddeld label B in 2019. Dit zou onderdeel kunnen zijn van de prestatieafspraken, Rijnhart Wonen ziet het liefst jaarlijkse afspraken met een meerjarenperspectief.

Rijnhart Wonen is tevreden over de contacten met het Sociaal Team Leiderdorp bij mensen met een huurachterstand. Ze zouden graag samen met de gemeente een seniorenmakelaar inzetten die ouderen uit grotere woningen begeleidt naar een levensloopbestendige woning. Dat voorkomt woningaanpassingen, en het zorgt ervoor dat gezinnen terecht kunnen in de grotere woningen die ze nodig hebben. Het langer thuiswonen van mensen heeft grote gevolgen. Op eenzaamheid rust een behoorlijk taboe, in Leiderdorp zouden meer plekken moeten zijn waar mensen terecht kunnen voor een praatje met elkaar.

Rijnhart Wonen pleit voor flexibiliteit in de toepassing van parkeernormen om voor jongeren en 1 persoonshuishoudens meer woningen te kunnen realiseren.